Supporttip: Bereid je voor op de salariswijzigingen vanaf 2021

Een goede voorbereiding begint met weten wat je te wachten staat. Daarom gaan we in deze supporttip in op welke veranderingen op salarisverwerking je te wachten staan in 2021. 

 

 


 

 

 

Let op: Deze informatie is gebaseerd op het belastingplan en Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 – Uitgave 1, 27 november 2020.

 

Alle wijzigingen zijn beschikbaar in Exact Globe service pack 419SP14, 420SP7 en 421SP1 (vanaf 14 december 2020). Voor de beschikbaarheid van de service packs en product updates raden wij je aan de Exact Customer Portal in de gaten houden.

 

Alle wijzigingen per 2021

 

Vrije ruimte werkkostenregeling 2021

Per 2021 is de vrije ruimte voor de werkkostenregeling per inhoudingsplichtige 1,7% van de fiscale loonsom t/m € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom. In Exact Globe is het overzicht 'Werkkostenregeling' in menupad [Salaris, Verslagen, Werkkostenregeling] hierop aangepast.

 

Tijdelijke verruiming vrije ruimte voor het jaar 2020
In verband met de corona-noodmaatregelen is er een tijdelijke verruiming van de vrije ruimte. Voor het jaar 2020 wordt uitgegaan van een vrije ruimte die voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom 3% van dat deel van die loonsom bedraagt. Voor het restant van de fiscale loonsom dat meer bedraagt dan € 400.000 blijft het percentage in 2020: 1,2%.

 

Verruiming gerichte vrijstelling studie en opleiding

Er is een gerichte vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen die worden gebruikt voor kwalificerende scholing (zie paragraaf 2.1.4 van het Handboek 2020). Als een werknemer binnen de voorwaarden voor de gerichte vrijstelling scholing volgt, dan is hierover geen loonheffing verschuldigd. Nu geldt dat een inhoudingsplichtige voor een ex-werknemer in de regel geen gebruik kan maken van de gerichte vrijstelling voor scholing omdat sprake is van ‘vroegere arbeid’.

 

Door de huidige crisis wordt het belang van scholing nog meer benadrukt. De gerichte vrijstelling voor scholing geldt vanaf 1 januari 2021 daarom ook bij vergoedingen en verstrekkingen voor scholing die voortvloeien uit vroegere arbeid. De verruiming zit op vergoedingen en verstrekkingen voor het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen.

 

Hiermee vallen vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemer van wie afscheid is of wordt genomen ook onder de reikwijdte van de gerichte vrijstelling voor een opleiding of studie, voor zover dat niet al mogelijk is. De verruiming zit niet op vergoedingen en verstrekkingen voor onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden van de dienstbetrekking (zie paragraaf 20.1.3. van het Handboek 2020). 

 

Lagere bijtelling privégebruik elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen (zonnecelauto)

Per 1 januari 2021 wijzigt de bijtelling auto van de zaak zonder CO₂-uitstoot. Door deze wijziging wordt de korting op de bijtelling verlaagd tot 10%. Voor auto’s zonder CO₂-uitstoot met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2021 geldt zo een verlaagde bijtelling van 12%. Daarvoor geldt de korting van 10% alleen over de eerste €40.000 cataloguswaarde. Voor het deel van de grondslag boven € 40.000 wordt geen korting gegeven en geldt de algemene bijtelling van 22%.

 

De korting op de bijtelling is niet gemaximeerd voor waterstofauto’s. De korting is van toepassing op de volledige cataloguswaarde.

Dat geldt vanaf 1 januari 2021 ook voor elektrische auto’s met geïntegreerde zonnepanelen onder bepaalde voorwaarden. Voor beide soorten auto’s bedraagt de korting op de bijtelling steeds 10% van de cataloguswaarde, dat betekent een verlaagde bijtelling van 12%.

 

De korting op de bijtelling is wel gemaximeerd voor elektrische auto’s die geen zonnecelauto zijn. Over het meerdere wordt dan geen korting gegeven.

 

Voorbeeld 1

De werknemer krijgt een elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen (zonnecelauto) ter beschikking.
De datum 1e toelating is 1 februari 2021. De grondslag voor de bijtelling is € 85.000. Het loontijdvak van de werknemer is een maand.
Hij betaalt elke maand een eigen bijdrage van € 200.

De bijtelling per maand is dan:
((€ 85.000 x 12%): 12) - € 200 = € 650

 

Voorbeeld 2

De werknemer krijgt een elektrische auto (geen zonnecelauto) ter beschikking. De datum 1e toelating is 1 februari 2021. De grondslag voor de bijtelling is € 85.000. Het loontijdvak van de werknemer is een maand.
Hij betaalt elke maand een eigen bijdrage van € 200.

De bijtelling per maand is: ((€ 40.000 x 12%) + ((€ 85.000 - € 40.000) x 22%)): 12 = € 1.225, minus € 200 = € 1.025

 

In Exact Globe is vorig jaar het veld ‘Registratiedatum’ toegevoegd aan de bijtellingscomponent. Op het moment dat je de component koppelt aan de medewerker kun je dit veld vullen. Aan de hand van deze datum wordt de juiste bijtelling berekend.

 

Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing

Als onderdeel van het pensioenakkoord wordt met ingang van 1 januari 2021 voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-regelingen) de zogenaamde tijdelijke RVU-drempelvrijstelling ingevoerd.

 

Dit betekent dat de RVU-heffing van 52% voor jou als werkgever tijdelijk en onder voorwaarden achterwege blijft, voor zover de betalingen in het kader van de RVU onder het bedrag van de drempelvrijstelling blijven. De tijdelijke versoepeling is bedoeld om jou als werkgever de mogelijkheid te geven om oudere werknemers die bijvoorbeeld niet hebben kunnen anticiperen op de verhoging van de AOW-leeftijd en niet gezond kunnen blijven werken tot de AOW-leeftijd, tegemoet te komen.

 

Wanneer je als werkgever eerder dan 36 maanden direct voorafgaand aan de AOW-leeftijd een vergoeding in het kader van een RVU uitbetaalt, ben je de reguliere RVU-heffing van 52% verschuldigd. Ook over het gedeelte van het bedrag dat boven de RVU- drempelvrijstelling uitkomt, bent je als werkgever de reguliere RVU-heffing verschuldigd.

 

Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een drempelvrijstelling van € 1.767 per maand. Een werknemer bereikt op 20 juni 2024 de AOW-leeftijd. De werknemer ontvangt op 1 juli 2021 een eenmalige RVU-uitkering van de werkgever. De periode tussen het ontvangen van de RVU-uitkering en het bereiken van de AOW-leeftijd bedraagt 35 maanden en 19 dagen.
Deze periode mag op hele maanden naar boven worden afgerond, zodat 36 maanden in aanmerking worden genomen voor de drempelvrijstelling. De vrijstelling bedraagt € 63.612 (36 maanden maal € 1.767).

 

NB: indien de eenmalige RVU-uitkering vóór 20 juni 2021 wordt ontvangen is er geen drempelvrijstelling van toepassing, omdat de uitkering meer dan 36 maanden vóór het bereiken van de AOW-leeftijd wordt ontvangen.

 

De RVU-drempelvrijstelling geldt gedurende de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Op basis van overgangsrecht geldt voor de jaren 2026 tot en met 2028 onder de hierna genoemde voorwaarden een uitloopperiode. Indien een RVU uiterlijk op 31 december 2025 schriftelijk is overeengekomen en de werknemer heeft de leeftijd bereikt die (maximaal) 36 maanden vóór de AOW-leeftijd ligt, kunnen op basis van overgangsrecht hieruit nog uitkeringen worden gedaan in de jaren 2026 tot en met 2028 met gebruikmaking van de RVU-drempelvrijstelling.

 

Je moet vanaf 2021 voor een RVU-uitkering een nieuwe code soort inkomstenverhouding (inkomenscode) gebruiken: code 53 (‘Uitkering in het kader van vervroegde uittreding’). Deze code gebruik je ongeacht of de drempelvrijstelling voor de pseudo-eindheffing van toepassing is. Over de reguliere heffing is en blijft de groene tabel voor bijzondere beloningen van toepassing. In Exact Globe is deze code toegevoegd als keuzemogelijkheid in het veld ‘Code soort inkomen’ op het tabblad ‘Polisadministratie’ van de salarisgegevens.

 

AOW-leeftijd in 2021

De AOW-leeftijd wordt in 2021 gehandhaafd op 66 jaar en 4 maanden.

 

Overgangsrecht levensloopregeling

De levensloopregeling is per 1 januari 2012 komen te vervallen. Voor werknemers die op 31 december 2011 een levensloopaanspraak hadden met een waarde in het economisch verkeer van € 3.000 of meer (einddatum overgangsrecht 31 december 2021) is destijds een overgangsrecht geïntroduceerd. Op grond van dit overgangsrecht geldt dat de werknemer uiterlijk tot 1 januari 2022 de tijd heeft om een bestaande levensloopaanspraak op te nemen. Als de werknemer hier geen gebruik van maakt, is er een fictief genietingsmoment op 31 december 2021. Hierbij geldt dat de (ex-)werkgever inhoudingsplichtig is voor de verschuldigde loonbelasting en premie volksverzekeringen.

 

Dit overgangsrecht wordt nu aangepast. Voor nog niet opgenomen levensloopaanspraken wordt de datum van het fictieve genietingsmoment vervroegd naar 1 november 2021 (“fictief genietingsmoment”), om zo in elk geval te zorgen dat de levensloopregelingen voor het einde van 2021 zijn afgewikkeld. Ten aanzien van het afwikkelen van de bestaande levenslooptegoeden verwijzen we naar de nieuwsbrief loonheffingen.

 

In Exact Globe krijgen de componenten ‘LLUITB (Levensloopregeling uitbetaling)’ en ‘LLVLKORT (Levensloopverlofkorting)’ een einddatum van 31-10-2021.

 

Zorgbonus

Zorgprofessionals, die aan bepaalde voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor een bonus van € 1.000 netto. Deze bonus wordt uitgekeerd aan werknemers, maar ook aan niet-werknemers.

 

Zorgbonus voor werknemers

Voor werknemers heeft het nettobedrag van € 1.000 geen gevolgen hebben voor de heffing van loon- en inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen, omdat de werkgever op grond van een subsidieregeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de bonus aanwijst als eindheffingsloon en ten laste brengt van zijn vrije ruimte.

 

Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever een eindheffing verschuldigd van 80% over de overschrijding. De werkgever wordt gecompenseerd voor zowel de bonus als de eventueel verschuldigde eindheffing.

 

In Exact Globe gebruik je voor deze bonus een component van het type ‘Netto toeslag’. Om ervoor te zorgen dat het bedrag meegenomen wordt in de werkkostenregeling moet de juiste grootboekrekening gekoppeld te worden, zodat deze zichtbaar is in menupad [Salaris, Verslagen, Werkkostenregeling].

 

Zorgbonus voor niet-werknemers

Ook voor niet-werknemers wordt geregeld dat deze bonus voor hen geen gevolgen heeft voor de heffing van inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen. Daartoe wordt de huidige eindheffingsregeling voor niet-werknemers uitgebreid, om het mogelijk te makende zorgbonus als eindheffingsloon aan te merken.

De bonus is dan eindheffingsloon, met een eindheffingstarief van 75% dat de zorginstelling moet betalen. Ook hier geldt dat het Ministerie van VWS de zorginstelling compenseert voor zowel de bonus als de af te dragen eindheffing. De zorginstelling draagt de verschuldigde eindheffing af met de aangifte over het loontijdvak waarin de bonus aan de zorgprofessional wordt uitbetaald. Het bedrag aan verschuldigde eindheffing wordt aangegeven in de rubriek voor verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers.

 

In Exact Globe kan een component van het type ‘Eindheffing publ.uitk, knelpunten ernst. Aard’ aangemaakt worden. Dit component koppel je aan één medewerker met daarin het bedrag aan eindheffing.

 

Wijzigingen in de aangifte loonheffingen

De volgende wijzigingen zijn bekend, maar nog niet goed gekeurd door de regering.
Zodra deze zijn goedgekeurd wordt deze blog bijgewerkt met de stappen/wijzigingen in Exact Globe.

 

Aanleveren contractindicaties

Vanaf 2020 zijn er in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) 3 zogenoemde ‘contractindicaties’:

 • Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst
 • Indicatie oproepovereenkomst

 

In 2020 moest je de contractindicaties altijd aanleveren (met ‘Ja’ of ‘Nee’) bij de volgende codes soort inkomstenverhouding (inkomenscode):

 • 11 Loon of salaris ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet
 • 13 Loon of salaris directeuren van een nv/bv, wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen
 • 15 Loon of salaris niet onder te brengen onder 11, 13 of 17

 

De contractindicaties zijn voor de Wab alleen nodig als er sprake is van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610 BW.

 

Vanaf 2021 lever je de 3 contractindicaties alleen nog maar aan als er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dat is het geval bij de volgende codes aard arbeidsverhouding:

 

Arbeidsovereenkomst (exclusief BBL)
Toelichting: vanaf 2020 geldt deze code ook voor overheidswerknemers (code soort inkomstenverhouding 11) met een arbeidsovereenkomst.

 

 • 10 Wet sociale werkvoorziening (WSW)
 • 11 Uitzendkracht
 • 82 Payrolling
 • 83 Beroepspraktijkopleiding van de BBL

 

Je levert de contractindicaties vanaf 2021 niet meer aan (ook niet met ‘Nee’) bij de volgende codes aard arbeidsverhouding:

 • 4 Deelvisser
 • 6 Musicus / artiest
 • 7 Stagiair
 • 18 Publiekrechtelijke aanstelling
 • 79 Opting-in regeling
 • 81 Overige fictieve dienstbetrekkingen

 

Deze wijzigingen zijn beschikbaar in Exact Globe.

 

Nieuwe rubriek: Indicatie publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd

Hiervóór kun je lezen dat je bij code aard arbeidsverhouding 18 (Publiekrechtelijke aanstelling) geen contractindicaties meer hoeft aan te leveren. Daarom tref je met ingang van 2021 een nieuwe rubriek aan: ‘Indicatie publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd’. Alleen als je code aard arbeidsverhouding 18 hebt ingevuld, vult deze rubriek in met ‘Ja’ of ‘Nee’. In andere gevallen vul je niets in.

 

In Exact Globe wordt het veld in de loonaangifte automatisch gevuld bij de volgende indicaties:

 • Code soort inkomen = 11, 13 of 15
 •  Anders, aard arbeidsovereenkomst = 18 – Publiekrechtelijke aanstelling
 •  Code contract = onbepaald --> waarde = ‘Ja’, anders wordt de waarde ‘Nee’

 

Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is sinds 1 februari 2020 geen lid meer van de EU.

Vanaf 2021 is het VK geen onderdeel meer van de landenkring. Bepaalde personen kunnen zich nog beroepen op het terugtrekkingsakkoord. Dat is het geval als een in het VK wonende werknemer al voor 2021 voor een Nederlandse werkgever in Nederland werkte (vrij verkeer van werknemers). Deze werknemer kan dan nog aangemerkt worden als een werknemer die woont binnen de landenkring. Het terugtrekkingsakkoord is niet van toepassing voor uit het VK gedetacheerde werknemers (vrij verkeer van diensten), tenzij deze werknemer anderszins onder het terugtrekkingsakkoord valt, bijvoorbeeld omdat hij een rechtmatig verblijf had binnen een andere lidstaat van de EU (verblijfsrichtlijn).

 

Eventueel kunnen er (na het moment van schrijven van deze tekst, december 2020) nog andere mogelijkheden in beeld komen, maar deze zijn afhankelijk van de eventuele nadere afspraken die worden gemaakt tussen het VK en de EU. Zie belastingdienst.nl/brexit.

 

In Exact Globe moet je per medewerker zelf het veld 'Woonland' op tabblad 'Loonheffing' aan te passen naar 'Derde land'.

 

Wijzigingen in pensioenaangifte

 

Aanlevering Detailhandel van TKP(UPA) naar CAPGemini (UPA)

Vanaf 1 januari 2021 gaat het Pensioenfonds Detailhandel van TKP naar CapGemini. Vanaf de eindejaarsupdate is in [Salaris, aangiften, Periodiek, UPA] CapGemini toegevoegd als keuze bij de optie 'Pensioenuitvoerder'. Met behulp van deze optie kan de aangifte aangemaakt en rechtstreeks verzonden worden naar pensioenuitvoerder CapGemini. Vervolgens is het mogelijk om de terugkoppeling van CapGemini op je aangifte, binnen te halen en de details verder te bekijken. 

 

 • cao 1701 bloemendetailhandel
 • cao 1713 optiek
 • cao 1702 boek- en kantoorvakhandel
 • cao 1715 samenwerkende branche
 • cao 1703 detailhandel
 • cao 1716 schoendetailhandel
 • cao 1704 detailhandel AGF
 • cao 1717 Schoenherstellersbedrijf
 • cao 1705 Doe-het -zelf
 • cao 1718 Orthopedische schoenmakerijen
 • cao 1706 Drogisterijbranche
 • cao 1719 slijterijen
 • cao 1707 Elektrotechnische detailhandel
 • cao 1721 tuincentra
 • cao 1907 Grootwinkelbedrijf voor elektrotechnische detailhandel
 • cao 1723 videodetailhandel
 • cao 1708 Gemengde branche en speelgoedbranche
 • cao 1724 wonen
 • cao 1712 mode en sport
 • cao 1726 vishandel

 

Aanlevering BPL via UPA aangifte

Vanaf 1 januari 2021 is BPL pensioen overgegaan op Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Vanaf de eindejaarsupdate is het mogelijk om een UPA aangifte aan te maken voor onderstaande Cao's die pensioen aangifte doen aan BPL. In [Salaris, aangiften, Periodiek, UPA] selecteert je TKP als keuze bij de optie 'Pensioenuitvoerder'. Met behulp van deze optie kan de aangifte aangemaakt en rechtstreeks verzonden worden naar TKP. Vervolgens kun je de terugkoppeling van TKP op je aangifte, binnenhalen en de details verder bekijken.

 

 • 0101 Bedrijfsverzorgingsdiensten (BGZ)
 • 0110 Rundveeverbetering
 • 0102 Bloembollengroothandel (voorheen Bloembollen)
 • 0111 Glastuinbouw (voorheen Tuinbouw)
 • 0103 Open Teelten Boomkwekerij
 • 0112 Open Teelten Landbouw (voorheen Landbouw)
 • 0104 Bosbouw
 • 0113 Open Teelten Tuinbouw (voorheen Tuinbouw) 
 • 0105 Groenvoederdrogerijen
 • 0114 Open Teelten Bloembollen (voorheen Bloembollen)
 • 0106 Hoveniersbedrijf
 • 0115 Tuinzaadbedrijven
 • 0107 Dierhouderij (voorheen Landbouw)
 • 0199 Een andere, niet vermelde, CAO
 • 0108 Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen (LEO)
 • 5003 Groenten- en fruitverwerkende industrie
 • 0109 Paddestoelen

 

Aanlevering voor pensioenuitvoerder AZL via UPA

Vanaf 1 januari 2021 is pensioenuitvoerder AZL voor onderstaande Cao’s overgegaan op Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Vanaf de eindejaarsupdate is het mogelijk om een UPA aangifte aan te maken voor deze Cao's . In [Salaris, aangiften, Periodiek, UPA] selecteert je AZL als keuze bij de optie 'Pensioenuitvoerder'. Met behulp van deze optie kan de aangifte aangemaakt en rechtstreeks verzonden worden naar AZL. Vervolgens is het mogelijk om de terugkoppeling van AZL op je aangifte, binnen te halen en de details verder te bekijken.

 

 • 0501 houtverwerkende industrie en jachtbouw
 • 1601 Versvlees en vleesbw. Ind.
 • 1602 Vleesverwerkende industrie
 • 1603 Gemaksvoedingsindustrie
 • 1604 Pluimveeverw. Industrie

 

Aanlevering voor pensioenuitvoerder TKP via UPA

Vanaf 1 januari 2021 is pensioenuitvoerder TKP voor onderstaande Cao’s overgegaan op Uniforme Pensioenaangifte (UPA). Vanaf de eindejaars update is het mogelijk om een UPA-aangifte aan te maken voor deze Cao's . In [Salaris, aangiften, Periodiek, UPA] selecteert je TKP als keuze bij de optie 'Pensioenuitvoerder'. Met behulp van deze optie kan de aangifte aangemaakt en rechtstreeks verzonden worden naar TKP. Vervolgens kun je de terugkoppeling van TKP op je aangifte, binnenhalen en de details verder bekijken.

 

 • 0701 meubelindustrie en meubileringsbedrijven
 • 0801 houthandel
 • 1709 Kappers
 • 1301 Bakkers
 • 3302 Verblijfsrecreatie

 

Overige wijzigingen

Cao 1714 Reisbranche gaat vanaf 01.01.2021 UPA aangifte doen via PGB. In [Salaris, aangiften, Periodiek, UPA] selecteer je PGB als keuze bij de optie 'Pensioenuitvoerder'. Met behulp van deze optie kan de aangifte aangemaakt en rechtstreeks verzonden worden naar PGB. Vervolgens is het mogelijk om de terugkoppeling van PGB op de aangifte, binnen te halen en de details verder te bekijken.

Voor Cao 4201 Groothandel AGF is het nog niet duidelijk waar de pensioenaangifte vanaf 01.01.2021 naar toe gaat. Zodra meer info beschikbaar is, wordt dit hier vermeld.

 

 

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog of kun je hulp gebruiken met de eindejaarsverwerking laat een bericht achter onder deze blog en dan komen we er zo snel mogelijk op terug.Je reactie is welkom

Typ bovenstaande code over.
www.qube.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.qube.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren